لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 23 فروردین‌ماه سال 1390

لطیفه ۴
لطیفه     

لطیفه  4

دکتر خطاب به بیمار: چه دردی داری؟


بیمار: اگر می دانستم که نزد شما نمی آمدم.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

پزشک خطاب به بیمار؟ کجایتان درد می کند؟


بیمار: موی سرم.


پزشک: غذا چه خورده ای؟


بیمار: نان و یخ.


پزشک: تو نه غذا خوردنت مثل آدماست و نه بیماریت. باید به دامپزشک مراجعه کنی.

 

                  +++++++++++++++++++++++++

معلم : حسن بگو ببینم در جنگی که بین پرتقالی ها و اسپانیایی ها شد ، اسپانیایی ها چه


کردند ؟


حسن : آقا معلوم است ، پوست پرتقالی ها را کندند و خوردند.

 

                           ++++++++++++++++++++

زن خطاب به شوهر:


می دونی فرق مرد ها با مو چیه؟


مرد : نه عزیزم.


زن: مو را می شود اصلاح کرد ولی مردارا نه.


مرد: ولی عزیزم تو که من رو اصلاح کردی.


زن: تو جرات تکان خوردن نداری وگرنه تو هم از اولش بتر هم شده ای.


مرد: هر چه شما بگویی درست است عزیزم...

   ++++++++++++++++++++++++++++++++ 

همیشه خوش باشید