لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
چهارشنبه 15 آذر‌ماه سال 1391

عفت :کریستف کلمب

عفت :

 

قاضی: برای چی عفت عمومی رو خدشه‌دار کردی؟ 

متهم: اول، عفت نبود عصمت بود. دوم، عمومی نبود  

خصوصی بود. سوم، خدشه‌دار نشد بچه‌دار شد!

  

 

کریستف کلمب

 

اگر کریستف کلمب ازدواج کرده بود، امریکا کشف نمی‌شد. 

 چون زنش بهش می‌گفت: 

کجا می‌خوای بری؟ 

با کی می‌ری؟


کی بر می‌گردی؟ 


 چرا تو؟! 

مگه چه قدر بهت می‌دن؟


بازم خودشیرینی کردی؟


زن هم تو کشتی هست؟! 


چه جوری باهات تماس بگیرم؟


واقعا می‌ری اکتشاف؟!


آخه مامانم اینـــــا قراره بیان... 

 

و کریستف کلمب از سفر منصرف می‌شد!