لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1392

بخندیم .....

 

 

 

 

 

بخندیم ..... 

 

کلفت با ناراحتی به خانوم خونه میگه

من دیگه نمی تونم اینجا کار کنم ، چون احساس
 

می کنم شما به اطمینان ندارین


توی صندوق خونه نیست 

+++++++++++++++++++++++++++++++

شخصی دمرو خوابیده از جوی آب می خورد.
 

کسی باو رسید و گفت


اینطوری آب نخور. عقلت کم میشه “.

اون شخص او را براندازی کرد و گفتمرد جواب داد : ” هیچی بابا ، با شما نبودم، ببخشید

عقل دیگه چیه؟ “. 

 
کلفت: درسته ، ولی تو این دسته کلید، کلید صندوق آهنی 
رو بهت نمی دادم
اگه اطمینان نداشتم که کلید همه اتاقها و انبار 
خانوم خونه میگه