لبخندستان شهروندان

این وبلاگ درتمام مسائل لطیفه ُ خنده ُ سرگرمی ُنکته های پند آموز و... فعالیت دارد
یکشنبه 19 مرداد‌ماه سال 1393

حکایت های ملانصرالدین:با انصافی ملا با خرش

 

  

 

حکایت های ملانصرالدین:با انصافی ملا با خرش


ملا مقداری چغندر و هویج و شلغم و ترب و سبزیجات مختلف دیگر خرید 
 
 و در خورجینی ریخته و آن را به دوش انداخت. بعد سوار خر شد و به طرف 
 
 
 
 
 خانه روان شد. یکی از دوستانش که آن حال را دید پرسید: ملا جان چرا خورجین را به ترک خر نمی اندازی؟ ملا جواب داد : دوست عزیز آخر من مرد منصفی هستم و خدا را خوش نمی آید که هم خودم سوار خر باشم و هم خورجین را روی حیوان بیندازم!